KUTIJA.MK

Улица “Аксандар Урдаревски” Бр.20, Индустриска зона Бутел- Скопје, МАКЕДОНИЈА

Телефонски број: 070/ 225-971

E-mail: kutija.mk@gmail.com