ОТКАЖУВАЊЕ ОД ДОГОВОРОТ

Би сакале да ве известиме дека согласно Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на РМ“ бр. 62/2014 и 6/2016 – друг закон ”), во понатамошниот текст: Закон, набавка преку нашата веб-страница www.kutija.mk се смета за продажба на далечина.

Законот во случај на продажба на далечина го дефинира правото на купувачот, кој се смета за потрошувач (физичко лице кое купува производ за да ги задоволи нивните индивидуални потреби, а не да врши професионални активности).

Со овој вид набавка, купувачот има право да се премисли, односно да го откаже откупот во рок од 14 дена од денот кога производот му бил доставен, без да даде причина за повлекување (на пр. Ако потрошувачот не го сака производот, кој објективно нема недостатоци), а наша обврска е да доставиме формулар за повлекување (изјава за повлекување) кој мора да биде потпишан лично.

При враќање на производот, трошоците за транспорт ги сноси купувачот, а Чоколографија ДОО е должен да ја врати исплатата добиена од потрошувачот, вклучително и трошоци за испорака, а најдоцна во рок од 14 дена од приемот на изјавата на потрошувачот, што влегува во сила од денот испратено на е-пошта адреса info@kutija.mk.

Delic Transport може да го одложи повратот додека не ја прими стоката вратена од потрошувачот или додека потрошувачот не достави доказ дека ја испратил стоката.

Ако сте решиле да го откажете купувањето во рок од 14 дена, можете да го испратите образецот за откажување на E-mail адресата: info@kutija.mk.

Може да се вратат само производи што се неискористени, неоштетени и во оригиналното пакување, со сите додатоци и придружна документација (картичка за гаранција, упатства и сл.), Каде што мора да се приложи оригиналната фактура. По приемот, се утврдува дали уредот е оштетен, како и неговата исправност. Доколку се утврди дека уредот е дефектен или оштетен преку вина на клиентот, поради несоодветно ракување, повратот е одбиен, а трошоците за враќање се на товар на клиентот.

Во случај на продажба на далечина, продавачот е должен писмено да му достави на купувачот:

Форма за повлекување
Известување за продавачот, правото на потрошувачот да се повлече од договорот и обврските на продавачот и купувачот во случај на остварување на правото на повлекување
Копија од договорот за продажба (Фактура) потпишана од продавачот.

Наведената документација ќе му биде доставена на клиентот по доставата на производот во електронска форма на е-поштата на клиентот или клиентот може да го користи со преземање од оваа веб-страница.

Можете да прочитате повеќе информации за правата и обврските на купувачот и продавачот при продажба на растојание од Законот за заштита на потрошувачите.