ПОЛИТИКА НА ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ

Купувачот може да поднесе тужба согласно членовите 52, 54 и 81 од Законот за заштита на потрошувачите, со цел да ги оствари правата кои се засноваат врз усогласеност, гаранција, неправилно пресметана цена и други дефекти.

Цените на веб-страницата www.kutija.mk се прикажани во дeнари, каде што цената е со вклучен ДДВ.

Ние ги користиме сите наши ресурси за да прикажеме производи на оваа страница со соодветна спецификација, фотографии и цени. За жал, не можеме да гарантираме дека сите информации дадени за артиклите, како и фотографиите од предметите на нашата страница се целосно точни и навремено обновени.

Ако сакате да го проверите статусот на вашата поплака, можете да го сторите тоа преку е-пошта адреса info@kutija.mk.

Согласно Законот за заштита на потрошувачите, купувачот има право да го раскине договорот за откуп на далечина.

Жалбите можат да се достават само во случај кога – испорачаниот производ е оштетен, нецелосен или не ја исполнува спецификацијата на нарачката. Купувачот е должен да ја пријави жалбата во рок од 5 работни дена од моментот на приемот на пратката.

Исто така, можете да пријавите поплака преку страницата за контакт на оваа веб-страница.